บริการเนื้อหาวิชาใน e-Learning (e-Learning Content Service)
Image
บริการเนื้อหาวิชาใน e-Learning (e-Learning Content Service)
            การพัฒนาเนื้อหาวิชาใน e-Learning ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของระบบ e-Learning เนื้อหาความรู้ที่ถูกต้องยังไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ e-Learning ให้ประสบความสำเร็จ การนำตำราเรียนมาสร้างเป็นเนื้อหา (Courseware) ที่มีคุณภาพนั้น จึงต้องใช้ทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์ โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP) เป็นผู้นำในการพัฒนาเนื้อหา (Courseware) โดยใช้หลักการออกแบบสื่อการสอน และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และผ่านการพัฒนาวิชาต่างๆ มามากกว่า 100 วิชา ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา

ลักษณะเด่น
  • ออกแบบเนื้อหาวิชาโดยใช้หลักการ Instructional System Design (ISD) โดยผู้เชี่ยวชาญ
  • ออกแบบในลักษณะ Learning Object ที่ทันสมัย ง่ายต่อการนำไปใช้งานใหม่
  • ใช้สื่อประสมและซอฟต์แวร์หลากหลายประกอบเข้าด้วยกัน เช่น ภาพ วีดิโอ และเสียง เป็นต้น
  • มีการทำงานเป็นทีมงานประกอบด้วย Project Manager, ISD, Script Writer, Graphic Designer, Multimedia Integrator และ Programmer
  • เนื้อหาวิชา พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน SCORM 2004 สามารถนำไปใช้ได้กับทุกๆ LMS ที่รองรับมาตรฐาน SCORM


Image

Image

Image