e-Learning Consulting & Training
consult.jpg         โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP) บริการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องของการนำ e-Learning มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ให้รองรับกับนโยบายการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการให้บริการ e-Knowledge Service ด้วย Web-based Information System

การให้บริการเสริม
        โครงการฯ ได้พัฒนาการให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อช่วยเสริมสร้างรูปแบบ การใช้งานที่หลากหลาย สำหรับ e-Learning และยังคงไว้ด้วยประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า บริการเสริมหลักต่างๆ ของโครงการฯ มีดังนี้
 • การรับจ้างดูแลรักษา (Operations and Administrative Outsourcing)
  โครงการฯ รับให้บริการดูแลทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้แก่ลูกค้าของโครงการฯ เอง โดยจะมีการจัดส่งผู้ชำนาญการเข้าไปให้บริการ ณ ที่สำนักงานของลูกค้า ดังนั้นลูกค้าจึงไม่ต้องเสียเวลาและเงินทุนเพื่อการดูแลระบบเอง
 • ศูนย์ให้คำปรึกษา (Help Desk)
  โครงการฯ สามารถให้คำปรึกษา แก่นักเรียนและพนักงานของสถาบันการศึกษา ในการคลี่คลายปัญหาทางเทคนิคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • การให้บริการระยะไกล (Remote Service) 
  โครงการฯ สามารถให้บริการบำรุงรักษาในเชิงป้องกันไม่ให้มีปัญหาทางเทคนิค ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจริง ในกรณีเกิดมีปัญหาบนซอฟต์แวร์ที่ทางโครงการฯ จัดทำขึ้น ทางโครงการฯ จะจัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคในการแก้ปัญหา โดยผ่านระบบออนไลน์
 • การบริการที่สำนักงานของลูกค้า (On-site Service)
  เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิคจะเข้าไปให้บริการแก่ลูกค้าถึงที่ ตามแต่ที่ได้มีการตกลงกันไว้ เรื่องการดูแลซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ถ้าปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้จากระยะไกล

Image

Image 

การฝึกอบรมเทคโนโลยี e-Learning
เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งาน e-Learning ตลอดจนยกระดับมาตรฐานทั้งทางด้านเทคนิค และการออกแบบเนื้อหาให้กับผู้ประกอบการองค์กร ตลอดจนสถาบันการศึกษา ครู/อาจารย์ โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP) จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมขึ้นอย่างสม่ำเสมอ


หลักสูตรอบรม (ที่จัดขึ้นตามปกติ)
 1. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเนื้อหา e-Learning ตามมาตรฐาน SCORM ขั้นพื้นฐาน
 2. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเนื้อหา e-Learning ตามมาตรฐาน SCORM ขั้นสูง
 3. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “Learning Object Development” เน้น Instructional Design

หลักสูตรอบรม (ที่จัดขึ้นตามความต้องการของลูกค้า)

     โครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP) สามารถปรับหลักสูตรเพื่อการอบรมเฉพาะกลุ่มให้กับองค์กรได้ตามความต้องการ