เกี่ยวกับเรา

lt.pngบริษัท เลิร์นเทค จำกัด เป็นบริษัทที่แปรรูปมาจากโครงการ การเรียนรู้แบบออนไลนแห่ง สวทช. (NOLP) ตามนโยบายการแปรรูปโครงการเป็นบริษัท (Spin-off) ของ สวทช. ซึ่งเป็นกลไกสำหรับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการเทคโนโลยี (technopreneurs) หน้าใหม่ที่มีความสามารถทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและด้านธุรกิจ ในการนี้ สวทช. จึงได้ร่วมทุนกับพนักงานของโครงการฯ จัดตั้ง บริษัท เลิร์นเทค จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 โดยบริษัทฯ ได้รับโอนบุคลากรจากโครงการฯ มาเป็นผู้ดำเนินการทางการศึกษา การฝึกอบรม ผ่านระบบ e-Learning และการพัฒนาสื่อการสอนแบบครบวงจร (e-Learning Total Solution) ต่อเนื่องกันไปจากภารกิจที่โครงการฯ ได้ดำเนินการมาแล้วและ สวทช. ในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ร่วมทุน จะผลักดันให้บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสร้างคุณค่าต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสร้างมูลค่าเพิ่มต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป